Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

esperanza
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viapani-magdalena pani-magdalena
esperanza
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
esperanza
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
esperanza
  Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek ...
— Marek Hłasko
esperanza
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
esperanza
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasummerkiss summerkiss
esperanza

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapani-magdalena pani-magdalena
esperanza
esperanza
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłem źle. Żałuje dobrych rzeczy, które zrobiłem dla nieodpowiednich ludzi.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viapani-magdalena pani-magdalena
esperanza
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viapani-magdalena pani-magdalena
esperanza
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
esperanza
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
esperanza
  Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek ...
— Marek Hłasko
esperanza
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
esperanza
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasummerkiss summerkiss
esperanza

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapani-magdalena pani-magdalena
esperanza
esperanza
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
esperanza
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasummerkiss summerkiss
esperanza

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapani-magdalena pani-magdalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl